Τ.Σ.Α.Υ.
Tαμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών
Αχαρνών 27 - 10439 Αθήνα Tηλ. 8816911-17


Τελευταία νέα Διασυνδέσεις E.O.Φ. Εφημερεύοντα
Φαρμακεία
Αντιβιόγραμμα  
Ενημέρωση 1/6/2001
Mηνιαίες εισφορές ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα Υγειονομικών  
 
Aσφαλισμένοι μέχρι 12/92 Σύνταξης Περίθαλψης Κλάδος Προν. Στέγης Υγ/κων
α) Ανω πενταετίας   40.300 11.300 1.000 300
β) Κάτω πενταετίας 24.200 11.300 1.000 300

Aσφαλισμένοι απο 1/93 Σύνταξης Περίθαλψης Κλάδος Προν. Στέγης Υγ/κων
α) Ανω πενταετίας   35.200 11.300 7.000 300
β) Κάτω πενταετίας 21.100 11.300 7.000 300

Mηνιαίες εισφορές μισθωτών Υγειονομικών  
 
Aσφαλισμένοι μέχρι 12/92 Σύνταξης Περίθαλψης Κλάδος Προν. Στέγης Υγ/κων
α) Ανω πενταετίας   40.300 2.15% (ή 5%) 1.000 300
β) Κάτω πενταετίας 24.200 2.15% (ή 5%) 1.000 300

Aσφαλισμένοι απο 1/93 Σύνταξης Περίθαλψης Κλάδος Προν. Στέγης Υγ/κων
α) Ανω πενταετίας   6.67% 2.55% 4% 300
β) Κάτω πενταετίας 4% 2.55% 4% 300
 
Διευκρινίσεις   Οι μονοσυνταξιούχοι καταβάλλουν επιπλέον   20.150;  δρχ x 12 μήνες
Στην περίπτωση των μισθωτών Υγειονομικών :
  οπου εμφανίζεται ποσοστό, αυτό παρακρατείται επι του συνόλου των μικτών αποδοχών, περιλαμβανομένων των δώρων Πάσχα & Χριστουγέννων καθώς και του επίδοματος άδειας.
  το ποσοστό 2.15% (για περίθαλψη) ισχύει μόνο σε αυτούς για τους οποίους απαγορεύεται απο τον Νομο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος εφαρμόζεται δε στο ανώτερο όριο του ΙΚΑ (περίπου 550 χιλ. Δρχ.) σε περίπτωση που οι μικτές αποδοχές το ξεπερνούν.
 
Ενημέρωση 3/11/99
Αλλαγή στον τρόπο καταβολής των εισφορών του Τ.Σ.Α.Υ.  
 
Oι εισφορές του Τ.Σ.Α.Υ. καταβάλλονται (απο το 1999) σε εξαμηνιαία βάση.
Συγκεκριμένα:
για το πρώτο εξάμηνο έως την 30 Ιουνίου
για το δεύτερο εξάμηνο έως την 31 Δεκεμβρίου
Προσοχή :
Μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών οι εισφορές επιβαρύνονται με τόκους.
Συγκεκριμένα η επιβάρυνση είναι 5% για τον πρώτο μήνα και 2% για κάθε επιπλέον μήνα με ανώτατο όριο 120%

Ποιούς αφορά η νέα ρύθμιση

  όλους τους ασφαλισμένους εκτός απο αυτούς που έχουν εμμισθη σχέση εργασίας (ο εργοδότης καταβάλλει τις εισφορές).

  όλους οσους υπάγονται στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων
 
Ενημέρωση 30/9/99
Aντικατάσταση βιβλιαρίων Ασθενείας Τ.Σ.Α.Υ.  
 
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση Βιβλιαρίων Ασθενείας (νέου τύπου) είναι :

 Απογραφικό Δελτίο (όταν υποβάλεται από τρίτα πρόσωπα απαιτείται θεώρηση απο αρμοδία αρχή)

  Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (κλάδου Σύνταξης και Προνοίας)

  Αστυνομικές ταυτότητες

  Τα παλαιά Βιβλιάρια Ασθενείας

  Δύο φωτογραφίες όλων των ασφαλιζομένων (άμεσα και έμμεσα)

  Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου